المنت هاپیشرفت کار

مراحل کار را می توان با استفاده از عنصر ویژوال در صفحه ساز به راحتی اضافه کرد

پیشرفت
img
01

جمع آوری اطلاعات

داده ها را از مشتری و متغیرهایی برای مقدماتی با واقعیت کار جمع آوری کنید.

img
02

بررسی توسعه

تجزیه و تحلیل داده ها از مشتری و متغیرهایی برای مقدماتی با کار واقعیت.

img
03

نتایج آزمایش

سعی کنید از اطلاعات مشتری و متغیرهایی برای مقدمات کار با واقعیت استفاده کنید.