المنت هاشمارش معکوس

شمارش معکوس را می توان با استفاده از عنصر ویژوال در صفحه ساز به راحتی اضافه کرد

شمارنده